BESTÄLL ONLINE ELLER RING 08 605 35 00

Flavy AB Villkor

1. Tillämpning
Villkoren tillämpas för leveranser av varor och anslutande tjänster från Flavy AB (nedan kallad Flavy) till våra kunder.
2. Kampanjer
Flavy erbjuder en mängd varor till kampanjpris, när kampanjpris är lägre än avtalat pris, gäller kampanjpris.
3. Beställning
Beställning av varor kan ske via Webb (http://www.flavyshop.se/) och telefon. Beställning skall vara Flavy tillhanda på överenskommen beställningsdag och tid. För att säkerställa leverans av rätt vara, ange Flavys artikelnummer vid beställning. Ledtiden för varor som ej finns i lager, d.v.s. beställningsvaror och volymbeställningar är 3-14 dgr, i förekommande fall längre. Kontakta kundtjänst för information.
4. Leveranser
Om inte annat särskilt överenskommits skall leverans ske fritt kundens lastkaj packat på lastbärare, under förutsättning att vägen till leveransstället är farbar med lastbil. Leverans skall kontrolleras vid ankomst för att säkerställa rätt antal kolli och eventuella leveransskador. Vid leveransvolymer under 1500 SEK exkl. moms, debiteras en miljöavgift på 300 SEK.
5. Returemballage och lastbärare
Returemballage och lastbärare såsom pall, rullpall, frysskåp, täcken och mellanlägg osv. är Flavys respektive fraktförarens egendom och skall återlämnas senast vid näst påföljande leverans. Det åligger kunden att förvara dessa returemballage och lastbärare på ett säkert och betryggande sätt till dess de blir returnerade. Skulle returemballage/lastbärare tillhörande Flavy försvinna eller förstöras beroende på oaktsamhet eller försummelse från kundens sida, förbehåller sig Flavy rätten att ta ut ett självkostnadspris för saknad/förstörd lastbärare av kunden.
6. Betalning
6.1 Varje kund genomgår sedvanlig kreditprövning. Efter godkänd kreditprövning kan kunden börja göra inköp. Flavy tillämpar daglig fakturering. Betalning skall vara Flavy tillhanda 10 dagar från fakturadatum 6.2 Betalning skall ske på fakturan angivet sätt. Flavy förordar att betalning sker via autogiro 6.3 För utskick av pappersfakturor utgår en avgift per skickad faktura. För digital hantering av fakturor utgår f.n. ingen avgift. 6.4 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med f.n. 1,8 % per månad. Flavy förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift, faktureringsavgift på dröjsmålsräntefaktura, påminnelseavgift samt förseningsersättning.6.5 Flavy innehar äganderätten till levererad restaurangutrustning och kapitalvaror till dess de är till fullo betalda samt förbehåller sig rätten att återta produkterna i de fall kunden ej betalar inom avtalad tid. 6.6 Kreditvillkoren kan omprövas av Flavy vid behov. Flavy äger rätt att kräva säkerhet för kundens rätta fullgörande av betalningsförpliktelse samt att inställa leveranser av varor och tjänster om kunden är i dröjsmål eller om det finns annan anledning att anta att kunden inte i rätt tid eller på annat sätt kommer fullgöra avtalad förpliktelse som är väsentlig för relationen mellan parterna.
7. Sortiment och Priser
Flavy erbjuder varor ur hela sitt sortiment och till pris enligt gällande aktuell sortiments-och prislista. Samtliga priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. Vid var tid gällande moms tillkommer på ovan angivna priser och avgifter. 
8. Produktansvar
Flavy bär produktansvar enligt lag
9. Reklamationer/Returer
9.1 Reklamation av vara eller leverans skall ske till Flavy samma dag som leverans erhållits, dock senast påföljande helgfria vardag efter leverans. Varor som önskas returneras skall alltid godkännas av Flavy innan de returneras. Retur skall vara intakt och ske i originalförpackning annars utgår ej ersättning. Kyl och frysvaror ska hanteras i obruten kyl-resp. fryskedja. 9.2 Vid felbeställning samt vid särskild avtalad returrätt kundpack, kundunika artiklar eller direktleveranser från leverantör tas ej i retur. Godkänd retur krediteras med försäljningspris minus 20 %. (minsta avdrag 100 SEK). Returfrakt kan eventuellt tillkomma. 9.3 Anmärkning mot faktura ska tillställas Flavy senast fem dagar från fakturadatum. 
10. Ansvarsbegränsning
Parternas ansvar för fel, brist, dröjsmål och produktansvar är alltid begränsat till värdet av berörd vara eller tjänst. Ansvaret omfattar dock aldrig utebliven intäkt, vinst eller annan indirekt skada. 
11. Force Majeure
Flavy ansvarar ej för dröjsmål, råvaruprisändringar, fel eller brist, om det orsakats av omständighet utanför Flavys kontroll, som inverkat hindrande, försenande eller försvårande för uppfyllelse av Flavys åtagande